Monaco
Klantenservice
Praat met een agent
+44 20 7167 2525
 


Ticketverzekering​

 

Lees de voorwaarden voor de Verzekering van Gootickets zorgvuldig door en zorg ervoor dat u begrijpt wat de voorwaarden inhouden voor u de verzekering aankoopt. Deze verzekering biedt dekken gedurende een vastgesteld tijdsbestek: vanaf het moment van aankoop van uw ticket tot 10 dagen voor het evenement. Deze verzekering dekt geen gebeurtenissen die binnen 9 dagen voor het evenement of tijdens het evenement zelf plaatsvinden.

 

De VERZEKERING heeft ten doel het verzekeren van de risico's die hieronder gedefinieerd staan. Dekking is gespecificeerd in Artikel 2 "Aard van de VERZEKERING". Er geen verplichting is deze VERZEKERING af te sluiten. Als de klant geen dekking wenst, kan de verzekering eenvoudig worden verwijderd uit het afrekenoverzicht op de bestelpagina.

 

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

 

VERZEKERDE: ieder individueel persoon of personen die de Verzekering afsluit bij de aankoop van zijn/haar ticket.

 

GEDEKTE VOORSTELLINGEN: elk sportevenement waarvan de aangekochte tickets onder de Verzekering vallen.

 

ERNSTIGE ZIEKTE: elke ernstige**, door een arts vastgestelde verslechtering van de gezondheidstoestand, waardoor alle beroepsactiviteiten of andere activiteiten moeten worden gestaakt, reizen op eigen gelegenheid door de verzekerde niet is toegestaan en/of niet mogelijk is en passende behandeling noodzakelijk is.

 

ERNSTIG ONGELUK: elke onopzettelijke lichamelijke schade van het slachtoffer dat het gevolg is van een plotselinge gebeurtenis die in gang gezet is door externe factoren, toegelicht door een arts, waardoor alle beroepsactiviteiten of andere activiteiten moeten worden gestaakt, reizen op eigen gelegenheid door de verzekerde niet is toegestaan en/of onmogelijk is en passende behandeling noodzakelijk is.

 

NAASTE FAMILIE: hieronder worden verstaan moeder, vader, zuster, broer, kinderen of echtgeno(o)t(e).

 

 

ARTIKEL 2 – AARD VAN DE VERZEKERING

 

Platinium Group vergoedt aan de verzekerde tot 80% van de ticketprijs, met een maximum van € 550,- incl. BTW per ticket voor de voorstelling die gedekt is, met een maximum van € 1500,- per gebeurtenis en per claim. De verzekering geldt uitsluitend indien de verzekerde niet in staat is de voorstelling bij te wonen door een van de onderstaande gebeurtenissen, waarmee andere gebeurtenissen uitgesloten zijn:

 

- Ernstig ongeluk, ernstige ziekte of overlijden van de verzekerde of een naast familielid (zie Artikel 1 voor de definities), optredende uiterlijk 10 dagen voordat de gedekte voorstelling plaatsvindt.

 

- Het niet leveren of te laat leveren van de tickets door DHL waardoor het voor de verzekerde onmogelijk is om het evenement bij te wonen (uitsluitend van toepassing op tickets waarbij als wijze van leveren is gekozen voor bezorging). Op voorwaarde dat de factuur kan worden overlegd alsmede een afschrift van de oorzaak van niet leveren door DHL, en op de expliciete voorwaarde dat de verzenddatum door DHL is nagekomen. Platinium Group behoudt zich het recht voor om regres te nemen op DHL, tenzij de oorzaak van de gebeurtenis waardoor de dekking in werking treedt, aantoonbaar onvoorzien, onvermijdbaar en extern was. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de klant om correcte adresgegevens te verstrekken.

 

 

ARTIKEL 3 – UITSLUITINGEN

 

Alle gebeurtenissen die niet in Artikel 2 "Aard van de VERZEKERING" worden genoemd, zijn uitgesloten. In aanvulling op de uitsluitingen die in Artikel 2 worden genoemd, zijn annuleringen ten gevolge van de onderstaande gebeurtenissen niet gedekt:

 

- Een feit dat aan de verzekerde bekend was ten tijde van de aankoop van het ticket of de tickets en aldus een Verzekering heeft afgesloten.

 

- Ziekte of een ongeluk dat optrad voordat het ticket voor de gedekte voorstelling werd gekocht.

 

- Psychische of mentale ziektes of aandoeningen of depressieve stoornissen zonder ziekenhuisopname of met een ziekenhuisopname van minder dan 3 dagen.

 

- Elk opzettelijk misbruik van de dekking van deze verzekering, ongeacht het exacte moment voor of na de voorstelling dat het misbruik plaatsvindt.

 

- Annulering door de evenementenorganisator van de voorstelling die onder de dekking valt.

 

- Verlies, diefstal of vernietiging van de tickets.

 

- Wanneer het niet leveren van de tickets door DHL het gevolg is van (een) fout(en) in adresgegevens zoals doorgegeven door de klant (uitsluitend van toepassing op tickets waarbij als wijze van leveren is gekozen voor bezorging).

 

- Wanneer er elektronische tickets (e-tickets) beschikbaar zijn voor een evenement: de verzekering is niet meer geldig vanaf de datum dat het elektronische ticket is upgeload in het account van de klant.

 

 

 

ARTIKEL 4 – DECLARATIEPROCEDURE

 

De verzekerde verplicht zich binnen 5 dagen na optreden van het voorval dat de annulering veroorzaakt zijn/haar declaratie per aangetekende brief te sturen naar "Platinium Group t.a.v. INSURANCE COVER 2, Rue du Gabian – 98000 MONACO”. De onderstaande documenten dienen per post - en voor rekening van de cliënt - te worden aangeleverd ter verificatie door ons:

 

 

- bij ziekte of ongeluk: medische verklaring waarin de oorzaak, aard en gevolgen van de ziekte of het ongeluk wordt omschreven alsmede de duur van het ziekteverlof of de tijdelijke arbeidsongeschiktheid;

 

- bij overlijden: kopie van de overlijdensakte;

 

- bij een verkeersongeluk: een officiële opgave van het ongeluk, kopie van het ingevulde en ondertekende officieel Europese schadeformulier of het declaratieformulier dat naar de verzekering van de verzekerde is gestuurd;

 

- Bij het niet leveren van de tickets door DHL waardoor het voor de verzekerde onmogelijk is om het evenement bij te wonen: een officieel, door DHL getekend document dat de declaratie op grond van niet-levering rechtvaardigt en een kopie van de factuur (uitsluitend van toepassing op tickets waarbij als wijze van leveren is gekozen voor bezorging).

 

In alle gevallen dient de verzekerde het ongebruikte ticket voor de gedekte voorstelling aan Platinium Group te sturen, samen met de bijbehorende controlestrook of voucher (voor zover van toepassing). De verzekeraar behoudt zich het recht voor de verzekeringsnemer te verzoeken aanvullende documenten te overleggen die zij nodig acht om het dossier samen te stellen. De verzekerde dient tevens binnen 48 uur nadat de veronderstelde grond voor de annuleringsdeclaratie is opgetreden, een e-mail te sturen aan het daarvoor bestemde e-mailadres van Platinium Group: [email protected], waarin het voorval dat heeft geleidt tot dit verzoek tot annulering wordt meegedeeld. Platinium Group zal alle documenten die door de klant zijn overlegd, binnen 45 dagen na ontvangst per post van de casus, beoordelen.

 

 

ARTIKEL 5 – BEPERKINGEN VAN DE VERZEKERING

 

Platinium Group vergoedt aan de verzekerde tot 80% van de ticketprijs, met een maximum van € 550,- incl. BTW per ticket voor de voorstelling die gedekt is, met een maximum van € 1500,- per gebeurtenis en per claim. Zie Artikel 2 voor aanvullende beperkingen in de vorm van uitsluitingen.

 

 

ARTIKEL 6 – AFSLUITEN EN DUUR VAN DE VERZEKERING

 

De Verzekering dekt uitsluitend het specifieke evenement, daarbij uitsluitende elke andere seizoensgebonden of jaarlijks terugkerende editie(s) van hetzelfde evenement.

 

De dekking is van kracht vanaf de dag dat het ticket voor de voorstelling die onder de dekking valt is gekocht en deze vervalt 10 dagen voor aanvang van de voorstelling die onder de dekking valt.

 

Elk voorval dat als grond voor aanspraak op de verzekering kan dienen, moet minimaal 10 dagen voor het evenement plaatsvinden, zoals aangegeven in Artikel 2. Als bijvoorbeeld het voorval 9 dagen voor het evenement plaatsvindt, valt dat niet onder de dekking van de verzekering.

 

Als er elektronische tickets (e-tickets) beschikbaar zijn voor een evenement is de verzekering geldig tot het moment dat het elektronische ticket is upgeload in uw account or tot 10 dagen voor de start van het evenement zoals hierboven aangegeven.

 

 

Let op - voor alle duidelijkheid - deze verzekering dekt GEEN voorvallen die tijdens het evenement plaatsvinden. Voor nadere informatie over de procedures in geval van een afgelast evenement of Force Majeure (overmacht) verwijzen we naar Artikel 9 van onze Voorwaarden & Bepalingen.

 

ARTIKEL 7 - TOEPASSELIJK RECHT

 

Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Verzekering zijn onderworpen aan de rechtsmacht van het Prinsdom van Monaco.

 

**Ernstig verwijst naar een identificeerbare verslechtering die door medisch bewijs wordt ondersteund, bijvoorbeeld door een medische verklaring. Alle gevallen worden op individuele basis beoordeeld.

 

Voor meer informatie, neemt u contact op via +377 93 25 47 79

 

Dit document is opgesteld in de Engelse taal. Ingeval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de Engelse en de vertaalde versies van dit document, is de Engelse versie bindend.

We use cookies to personalise your experience and analyse traffic to this site. Information about your use of our site is shared with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you´ve provided to them or that they´ve collected from your use of their services. For more information, read our Privacy Policy.